گروه هدف

  • متخصص داخلی
  • متخصص بیهوشی
  • متخصص طب اورژانس
  • پزشکان عمومی
  • داروسازان