کلاسهای تفسیر نسخه با رویکرد مشاوره به بیمار در داروخانه

 کلاسهای تفسیر نسخه با رویکرد مشاوره به بیمار در داروخانه

بررسی نسخه :

  • تشخیص احتمالی
  • اندیکاسیون تجویز
  • بررسی دوز
  • نکات ضروری برای توصیه به بیمار (Patient counseling)