گروه هدف

  •  متخصص طب اورژانس
  • پزشکان عمومی
  • دندانپزشکان ( دکترای حرفه ای )
  • داروسازان