گروه هدف

  • متخصص ارتوپد
  • متخصص طب اورژانس
  • پزشکان عمومی
  • دندانپزشکان ( دکترای حرفه ای )
  • داروسازان