گروه هدف

  • متخصص رادیولوژی
  • متخصص طب اورژانس
  • پزشکان عمومی