مهارتهای ارتقاء دانش فنی داروسازی

 • اصول روشهای بهینه تولیدGMP
 • سیستم مدیریت کیفیت
 • روشهای بهینه انبارش فرآورده های دارویی ( GSP )
 • روشهای بهینه پخش فرآورده های دارویی ( GDP )
 • مدیریت ریسکهای کیفیت در صنعت داروسازی (Quality Risk Managemen )
 • اقدام اصلاحی و پيشگيرانه (CAPA) با رویکرد مدیریت ریسک
 • معتبرسازی روش های آنالیز مطابق گایدلاین ICH Q10
 • معتبر سازی فرایند ها در صنعت داروسازی
 • نگارش پرونده جامع ساخت دارو باالگوی CTD
 • نگارش پرونده جامع ساخت مکمل های غذایی و رژیمی (PMF)
 • نگارش پرونده ساخت فرآورده های گیاهی و سنتی ( DMF)
 • معتبرسازی اسناد و مدارک سیستمی در صنعت داروسازی 21CFR
 • آشنایی با فرمولاسیون اشکال مختلف دارویی
 • معرفی انواع دستگاهها و خطوط مرتبط با ساخت اشکال مختلف دارویی و بسته بندی و
  معرفی انواع اکسپیانتها و مواد جانبی رایج در ساخت اشکال مختلف دارو، کاربرد آنها
 • روشهای ساخت اشکال مختلف دارویی
 • معرفی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی دارو و داروسازی