آموزش علمی تیم مدیکال

 مشاوره در مورد ایجاد تیم مدیکال

 آموزش علمی تیم مدیکال با توجه داروهای موجود در سبد دارویی

  • نحوه صحیح literature review
  • چگونگی آماده کردن مطالب علمی برای ارائه به KOLs
  • بررسی مزیت های رقابتی دارو های موجود از لحاظ علمی
  • نحوه صحیح پاسخگویی به سوالات علمی مطرح شده از طرف پزشکان
  • چگونگی آماده کردن سخنرانی علمی برای ارائه در مراکز درمانی