دوره جامع دارودرمانی آزمون ورودی دستیاری داروسازی ۱۴۰۱

کتاب درس نامه جامع درمان شناسي (سرپرست نويسندگان: دكتر غلامي و دكتر مجتهدزاده (آخرين چاپ))

آموزش دارودرمانی آزمون ورودی دستیاری داروسازی

1- تفسير تست هاي آزمايشگاهي
2- كليات آنتي بيوتيكها
3- دارو درماني بيماريهاي دستگاه گوارشي )زخم معده، زخم روده(
4- دارو درماني عفونت هاي دستگاه ادراري
5- دارو درماني عفونت هاي مقاربتي
6- دارو درماني سل
7- دارو درماني پنومونيCommunity acquired
8- دارو درماني ديسليپدمي
9- دارو درماني پرفشاري خوني
10- دارو درماني بيماريهاي ايسكميك قلب
11- دارو درماني نارسايي احتقاني قلب
12- دارو درماني نارسايي هاي كليوي